Tìm kiếm

Google

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý thầy, cô giáo đến với website Phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh

  MÔĐUN 10

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Trúc Linh (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:36' 16-03-2019
  Dung lượng: 225.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỤC nha giấo vả cấn bộ quAn ư cơ sở giấo dục
  NGUYỄN QUANG UẨN - PHẬM THANH BlNH- NGUYỄN THỊ HƯƠNG
  TÀI UỆU BỔI DưữNG PHÁI IRlỂN NĂNG Lực NGHÊ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  NÂNG CAO NĂNG Lực
  CHĂM SÚC/HỖ TRỢ TÂM Li
  CHO HỌC SINH
  TRONG QUÁ TRlNH GIÁO DỤC
  Module THCS 10: Rào cản học tập của các ũối tượng học sinh trung học Cũ sỏ
  Module THCS 11: Châm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu sốtrong trường trung học Cũ sỏ
  Module THCS 12: Khắc phục trạng thái tâm lí cảng thẳng trong học tập của học sinh trung học Cũ sỏ
  (Dành cho giáo viên trung học cơ sô)
  NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM NHÀ XUẤT BẢN ĐAI HOC SƯPHAM Bản quyền thuôcBỘ Gião dụcvàĐào tạo - Cục Nhã giáũ vã Cấn bộ quânlícơs&giáũ dục.
  Cấm sao chÉp duói mọ ihình thức. MỤC LỤC ■ ■
  Trang
  Module THCS 10: Rào cản học tập cùa các đõi tượng học sinh
  trung học cơ sờ 7
  GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 8
  MỤC TIÊU 9
  c. NỘI DUNG 10
  Nội dung 1. Khái quát chung về rào càn tâm lí trong học tập 10
  Nội dung 2. Cách phát hiện và phòng tránh rào càn tâm lí
  trong học tập 21
  Nội dung 3. Phương pháp và kĩ năng hã trợ tâm lí cho học sinh phát hiện
  và phòng tránh rào càn tâm lí trong học tập 27
  D. TÀI LIỆU THAM KHÂO 37
  Module THCS 11: chăm sóc, hẽ trự tâm lí học sinh nữ, học sinh người
  dân tộc thiếu sõ trong trường trung học cơ sờ 43
  GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 44
  MỤC TIÊU 44
  c. NỘI DUNG 45
  Nội dung 1. Khái quát chung về tâm lí học sinh trung học cơ sở
  và chăm sóc, hô trợ tâm lí cho học sinh trung học cơ sở 45
  Nội dung 2. chăm sóc, hã trợ tâm lí cho học sinh nữ, học sinh
  dân tộc thiểu so ở trường trung học cơ sở 64
  Nội dung 3. Tổng kẽt module 80
  D. TÀI LIỆU THAM KHÂO 84
  Module THCS 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thằng
  trong học tập cùa học sinh trung học cơ sờ 89
  GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 90
  MỤC TIÊU 91
  NÔI DUNG 91
  Nội dung 1. Khái quát chung về căng thẳng tâm lí (stress)
  và căng thẳng tâm lí trong học tập 91
  Nội dung 2. Biểu hiện và mức độ stress trong học tập
  của học sinh trung học cơ sở 106
  Nội dung 3. Phương pháp và kĩ năng ứng phó với stress trong học tập.
  Các phương pháp hã trợ tâm lí cho học sinh phát hiện
  và ứng phó với stress trong học tập
  ở học sinh trung học cơ sở 112
  D. TÀI LIỆU THAM KHÂO 126 Giáo viên lầmột trong những nhân tổ quan trọng quyết định chất lương giáo dục và đầo tạo nguồn nhân lục cho đất nuỏc. D o vậy, Đảng, Nhà nuỏc ta đặc biệt quan tâm đến công tác dung và phát triển đội ngũ giáo vĩÊn. Một trong những nội dung được chú trọng trong công tác này là bồi dưỡng thưững xuyén (BDTX) chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
  BDTX chuyên mòn, nghiệp vụ cho giáo viên là một trong những mò hình nhằm phát triển nghỂ nghiệp lìÊn tục cho giáo vĩÊn và được xem là mô hình cỏ ưu thế giúp sổ đông giáo vĩÊn được tiếp cận với các chương trình phát triển nghỂ nghiệp.
  Tiếp nổi chu kì II, chu kì III BD1X giáo viÊn mầm non, phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây đựng chương trinh BDTX giáo viên và quy chế BDTX giáo viên theo tĩnh thần đổi mỏi nhằm nâng cao chất lương và hiệu quả cửa công tác BDTX giáo vĩÊn trong thòi gian tủi. Theo đò, các nội dung BDTX chuyÊn môn, nghiệp vụ cho giáo viên đã đuợc sác định, cụ thể là:
  Bồi dương đáp ứng yỀu cầu thục hiện nhiệm vụ năm học theo cáp học (nội dung bồi dưỡng 1);
  Bồi dương đáp úng yêu cầu thục hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (nội dung bồi dưỡng 2);
  Bồi dưỡng đáp úng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liÊn tục của giáo vĩÊn (nội dung bồi dưỡng 3).
  Theo đỏ, hằng năm mỗi giáo vĩÊn phẳi xây dung kỂ hoạch và thục hiện ba nội dung BD1X trÊn với thời lượng 120 tiết, trong đỏ: nội dung bồi dưỡng 1 và 2 do các cơ quan quân lí giáo dục các cẩp chỉ đạo thục hiện và nội dung bồi
   
  Gửi ý kiến